HASTA HAKLARI

Kozyatağı'nda Hastane denilince ilk akla gelen hastanelerden biri olan Central Hospital kalitesini her geçen gün arttırmayı hedeflemekte; hastaların bilinçlenmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmayı hedefleri arasında görmektedir. Hasta hakları ile ilgili bilgileri hastaları ile paylaşan bir kurum olan Kozyatağı Central Hospital aşağıdaki maddeleri hastaları ile paylaşmaktadır. Özel Kozyatağı Central Hospital ‘a tetkik ve tedavi amacıyla başvuran hastaların ve hasta yakınlarının hastanede hizmet gördükleri süre içinde sahip oldukları haklarını ve sorumluluklar şunlardır:


HASTA HAKLARI

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

•Hastanemize başvuran tüm hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun tüm hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir.

•Hastalarımız, hekimini ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

•Hastanemizde ve/veya anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlardaki sağlık görevlileri, hastalarımıza tıbbi etik, kural ve ilkelere aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.

•Hastalarımız, arzu ettikleri takdirde, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hastanemizin verdiği hizmetlerden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir.

•Hastalarımız, ağrılarının kesilmesini isteme hakkına sahiptir. Tüm hastalarımızın ağrılarının değerlendirilmesini ve tedavi edilmesini isteme, ağrı nedenleri ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi alma hakkı vardır.

Saygı ve İtibar Görme Hakkı

•Hastalarımız ve aileleri her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarlarının korunduğu saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.

•Hastanemizde hiçbir çalışan, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Hastalarımız, problemlerini hastanemiz ilkeleri ve var olan ülke yasaları doğrultusunda çözümleme hakkına sahiptir.

Mahremiyet Hakkı

•Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu  kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

•Hastalarımız, hizmet aldıkları tüm noktalarda, görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak ortamları isteme hakkına sahiptir.

•Hastalarımız, kendilerine ait tıbbi bilgilerin gizliliğinin ölümden sonra bile korunması hakkına sahiptir. Bu bilgiler hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere açıklanır. Tıbbi gereklilik olmadığı ve izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, hastamız kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi verilmemesi hakkına sahiptir.

Kimliği Bilme Hakkı

•Hastalarımız, hastanemizde ilişkide bulundukları tüm görevlilerin kimlikleri ve meslek sorumluluklarını bilme hakkına sahiptir.

Bilgi Edinme Hakkı

•Hastalarımız, tanı ve tedavi süreçleri ile tedavinin gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgilerinin ve dokümanlarının bir kopyasını almayı ve bunlara bakmayı talep etme hakkına sahiptir.

Haberleşme Hakkı

•Lisan problemi olan hastalarımız, tedavilerinin devamında kendi lisanlarını anlayacak çevirmen talep etme hakkına sahiptir.

Hastanın Onay Verme Hakkı

•Hastalarımız, tıbbi yasal zorunluluklar dışında, hastalığı, tedavisi, risk ve faydaları, alternatifleri ile kararlara katılmak için bilgilendirilme hakkına sahiptir.

•Hastalarımız bu hakkı kullandığına dair onay verme hakkına sahiptir ve böylece onay doğrultusunda yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır. Hastalarımızın yasal temsilcisinin olmadığı, önerilen girişimin acil olduğu durumlarda onay olmaksızın da tıbbi girişim yapılabilir.

Danışma (Konsültasyon) Hakkı

•Hastalarımızın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı

•Hastalarımız önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Tedavinin reddedilmesi halinde olabilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır. Hastalarımızın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde hastanemizle ilişiği kesilir. Daha önce tedaviyi reddeden ancak tekrar hastanemize başvuran hastamız gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkına sahiptir. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

İnceleme ve Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı

•Hastalarımız, hastanemizde sağlanan hizmet karşılığında ödeyecekleri bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Sosyal ve Psikolojik Destek  Alma Hakkı

•Hastalarımız, tanı konulması işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetlerini giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.

Şikayette Bulunma Hakkı

•Hastalarımız, şikayette bulunma, şikayetlerinin gözden geçirilmesi ve sonuçtan haberdar edilme hakkına sahiptir. Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile hastanemizin Hasta Hakları Birimi’ne şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir. Şikayetlerin hastanemiz içinde çözülememesi halinde hastalarımız, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hastalarımız, hukuki hakları içinde, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Hastane Kural ve Uygulamalarını Bilme Hakkı

•Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

•Hastalarımız, tıbbi kayıtlarda bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık, tedavi işlemi ve fatura kayıtları ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

•Hastalarımız, hastane kuralları çerçevesinde dini hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir.

•Temin edilebildiği ölçüde, hasta ve/veya yakınının isteği ile hastanın dini ihtiyaçlarına göre bir din görevlisi getirme hakkı vardır.

-------------------------------

Bilgi Verme Sorumluluğu

•Hastalarımız, bugüne kadar geçirilmiş tıbbi öykü, mevcut şikayetler, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve durumlarında ortaya çıkan değişiklikler konusunda doğru ve tam bilgi verme, yapılacak işlemlerle ilgili olarak kendilerinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadıklarını bildirmekle sorumludur.

•Önerilere Uyma Sorumluluğu

•Hastalarımız, ilke olarak tedavisinden sorumlu hekimler, hemşireler ve ilgili sağlık personeli tarafından önerilen tedaviye onay verdikten sonra geliştirilen plana uymaktan sorumludur.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Sorumluluğu

•Hastalarımız, tedaviyi reddetmeleri ya da hekimlerinin talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.

İnceleme ve Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu

•Hastalarımız, hastanemize müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluş tarafından karşılanacağını bildirmelidir. Hastalarımız, tedavi için yapılan uygulamalarda, ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Eğer tedavi giderleri herhangi bir sağlık güvencesinden sağlanıyorsa, hastalarımız bunlarla ilgili sevk ya da resmi kağıtları zamanında sağlamakla sorumludur.

•Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hastalarımız ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı, tedavi devam ederken getirmekle sorumludur.

•Ücretsiz tedavi hakkı olan hastalarımız, bu haklarını belgelerle kesinleştirme ve ücretsiz hasta bakma kriterlerine uygunluğunu belgelemekle sorumludur.

Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu

•Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da tanısı olan hastalarımız, yetkili hekimin çıkmasında sakınca olmadığını gösteren izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

Saygı Gösterme Sorumluluğu

•Hastalarımız, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almakla sorumludur. Hastalarımız, hastanemiz içinde, hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastanemiz kurallarına uyma sorumluluğunu göstermelidir.

Kural ve Uygulamalara Uyma Sorumluluğu

•Hastalarımız, bulundukları sağlık kurumunun kural ve uygulamalarını yerine getirmekle sorumludur. Belirlenen kural ve uygulamalara uyulmaması, yapılan uyarıların dinlenmemesi halinde, yetkili hekimin teklifi ve ilgili direktörün onayı ile sağlık kuruluşundan çıkarılabilecekleri   hususunda, hastalarımız sağlık kuruluşuna yatış aşamasında bilgilendirilmeli ve bu kurala uyacaklarını yazılı olarak taahhüt etmeli ve imzalamalıdır.

Uygunsuz İstekte Bulunmama Sorumluluğu

•Hastalarımız, yetkili hekim tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemekle sorumludur.

Ziyaretçi Kurallarına Uyma Sorumluluğu

•Hastalarımız, ziyaretçilerini hastanemiz  tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmekle sorumludur.

Tazmin Etme Sorumluluğu

•Hastalarımız, kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak hastanemizin demirbaş veya sarf malzemelerine verdikleri takdirde zarar ve ziyanı tazmin etmekle sorumludur.

Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar

Refakatçi sayımız 1’dir.
Refakatçimiz, gecelik konaklama ve yemek servisi hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeden yararlanabilme hakkına sahiptir.
Refakatçimiz, hekim ve hemşirelerin direktifi dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Bu konuda refakatçiler ilgili hemşire tarafından bilgilendirilir.
Refakatçimiz, hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz kullanmalı, zarar vermemelidir.
Refakatçi değişimleri ya da hasta ile ilgili sorunlarda servis hemşiresine bilgi verilmelidir.
Refakatçimiz, hastane görevlileri dışında, tanınmayan ve güvenilmeyen insanlardan yardım istememelidir.

Ziyaret Saatleri ve Ziyaretçilerin Uyması Gerekli Kurallar

Ziyaret saatleri 10:00-22:30 arasındadır.
Hastane ana giriş kapısı 23:00’da kapanır ve tüm giriş-çıkışlar Acil Servis’ten yapılır.
Ziyaretçilerimizin uyması gereken kurallar vardır.
Bunlar;
• Hasta ziyareti ziyaret saatlerinde yapılmalı ve kısa tutulmalıdır.
• Yüksek sesle konuşulmamalı ve gürültü yapılmamalıdır.
• Kalabalık ziyaretçi bulunması hastalar ve ziyaretçiler için sakıncalıdır.
• Ziyaret sırasında hasta yataklarına oturulmaması rica edilir.
• Doktor kontrolü dışında yiyecek içecek getirilmemesi uygundur.
• 7 yaşından küçük çocuklar getirilmemelidir, kabul edilmemelidir.
Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
Ziyaret saatinin sona ermesinden önce ve sonra anons yapılır.

YAKLAŞAN EĞİTİMLER

E-BÜLTEN

Gelişmelerden haberdar olmak için mail adresinizi bırakabilirsiniz.

İptal Et Kayıt Ol

İLETİŞİM FORMU

Central Hospital hakkında şikayet, görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz.

b
x
a
r
e
d
c

Bize Ulaşın 444 77 99

Kocayol Cd. Kozyatağı Sk. No.5
Kozyatağı 34742 İSTANBUL

Copyright © 2017 Central Hospital Kozyatağı
Her Hakkı Saklıdır.